“EURO INBO 2012” Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması Üzerine 10. Avrupa Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi

EURO INBO 2012 Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması Üzerine 10. Avrupa Konferansı 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından düzenlenen bu toplantıda, AB Su Çerçeve Direktifi ile ilgili Avrupa-Akdeniz bölgelerinde yapılan çalışmalar ele alınmıştır.  INBO (Uluslararası Havza Organizasyonları Ağı), 2003 yılında Valencia’da yaplan bir toplantıyla kurulmuş ve direktifin uygulama süreci için çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. Son toplantı 2011 yılı Eylül ayında Portekiz’de yapılmıştır. İstanbul’da yapılan toplantı ile dönem başkanlığı Türkiye’ye devredilecektir. INBO bu toplantılar ile Direktif uygulamaları geliştirilmesine paralel olarak 2009 yılında teslim edilen Nehir Havza Yönetim Planları raporları, su kıtlığı ve kuraklık stratejileri, iklim değişimi ve yarattığı hassasiyet ve adaptasyon sürecini değerlendirirken, Blue Print başlıklı çalışmayla tanımlanmış sorunlara çözüm bulabilmek için AB üyeleri ile birlikte su politikalarını 2020 stratejisi ile uyumlulaştırma çabası içindedir.
 
AB Su Çerçeve Direktifi, 27 Birlik üyesi ve AB üyesi olmayan Norveç ve İsveç’de gönüllü olarak direktifi yasaları ile uyumlaştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Direktif su kaynaklarının zarar görmemesini, madde emisyonlarının kontrolünü ve tüm suların iyi duruma getirilmesini amaçlamaktadır. Yönerge ile birlikte diğer alt direktiflerinde (atıksulara ilişkin direktif ve taşkın direktifi gibi) uygulanması gerekmektedir. Direktifin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar söz konusu olduğunda bunlar sırasıyla; uygulama zorlukları, takvim zorlukları, 2015 yılına kadar ülkeler taahüt altına girerken, 2021 yılı ve sonrası farklı amaçlara sahiptir, takvime uymayan ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir.
 
Toplantının önemli sorularından biri “öngörülen süre içerisinde, direktif AB içinde yer alan su ekolojisi ve sucul ekosistemleri iyi duruma getirebilecek mi?” olarak gündemde yer almaktadır.
 
Aynı zamanda bu toplantıda, Marsilya’da gerçekleştirilen 6. Dünya Su Forumu, BM “Rio+20” Konferansı ve daha iyi havza yönetimi için küresel ilkeler tartışılmıştır. Toplantı çerçevesinde konular, 6 farklı başlık altında toplanan oturumlarda panelistler tarafından tartışmaya açılmıştır. Bu konular sırasıyla: Su, Gıda, Enerji Bağlantısı- İkilemler, deneyimler, fayda ve maliyetler; Su Çerçeve Direktifi ve Hidroenerji-AB ortak tarım politikası (CAP) reformundaki tarımsal-çevresel önlemler; EECCA ve Akdeniz Ülkelerinde Su Çerçeve Direktifi ilke ve araçlarının uygulanmasına ilişkin deneyimler, Sınıraşan Havzalarda Su Yönetişiminin Geliştirimesi; İkili ve çok Taraflı İşbirliği, Veri Paylaşımı, Havza Modelleme ve Planlaması, İklim Değişikliğine İlişkin Zorluklara Uyum ve Felaketlerin Önlenmesi; AB Taşkın Direktifinin Uygulanması, Kuraklık Riskinin Azaltılması, Nehir Restorasyonu ve Su Ekosistemlerinin Korunmasına İlişkin Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi; Hidro-Morfoloji, Çevresel Akış, Havza Rehabilitasyonu, Havzalararası Su Transferi, Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Ekonomik Analizler, Maliyetlerin Geri Kazanımı, Ekosistem Hizmetlerinin Değeri, Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı, Paydaşların Katılımı ve Dayanışmasıdır.
 
Bu oturumlarda, AB üyeleri ve aday komşu ülkelerin işbirliği örnekleri, sınıraşan havzalar örneğinde Direktifin uygulamaları, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve mücadele yöntemleri, nehirlerin ve sucul ortamların korunması ve geliştirilmesi, suyun fiyatlandırılması, ekonomik analizi, kirleten-öder ilkesi, ekosistem sağlayan hizmetlerin kıymetlendirilmesi, mevcut AB su politikalarının uygulanması, geliştirilmesi ve diğer politikalar ile entegrasyonu tartışılmıştır.
 
Ayrıca, toplantı süreci içerisinde yan etkinliklerde düzenlenmiştir. Bu etkinlikler sırasıyla, Türkiye, Fransa ve Romanya’da AB Taşkın Direktifinin Uygulanması, Su Çerçeve Direktifi’nin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planları, Türkiye’de Su Çerçeve Direktifi ve İzleme, WWF-Uluslararası Su Yönetimi Standartları, “Araştırmadan Pazara Su” (Water RtoM) İnsiyatifidir.
 
Bakanlar, büroklatlar, diplomatlar, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan 180 kişilik bir topluluğun katıldığı bu toplantı, 19 Ekim 2012 Cuma günü “İstanbul Avrupa-INBO Deklarasyonu” nun açıklanması ile sonuçlandıralacaktır.