Analiz

Irak Hukuk Mevzuatında Azınlıkların Sosyal Hakları

Azınlıkların sosyal haklarına ilişkin hukuki düzenlemelerin eski rejimlerin uygulamalarına dayandırılması, yeni dönemde ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Irak’taki eski rejimler tarafından ortaya konan uygulamalar, dönemsel şartlar bakımından da düşünüldüğünde, son derece geçersiz kalmaktadır. Irak’taki uygulamaların uluslararası konjonktürün getirdiği yenilikler ve yeni uluslararası hukuk kurallarıyla da uyuşmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle azınlıkların sosyal haklarının bir nebze olsun ilerletilebilmesi için bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir. Geçmişte azınlıkların ülke içinde maruz kaldıkları şiddet ve yerlerinden edilme durumu yüzünden doğum tarihlerine ilişkin belgelerini kaybeden kişilere yönelik değişiklik yapılması gerekmektedir. Kişisel hal meseleleri yönünde gayrimüslimler için özel hükümler belirtilmedikçe, evliliklerin İslam hukukuna göre bitirilmesi ya da yapılmasının gerekliliğini bildiren düzenlemelerde değişikliğe gidilebilir. Irk ayrımcılığının ırk, renk, soy, milliyet ya da etnik kökene dayanan her türlü ayrımcılık, dışlama, sınırlandırma ya da tercih anlamına geldiğini açıklığa kavuşturacak şekilde geniş kapsamlı bir düzenlemenin gerekliliği ortadadır. Eşit muamele ilkesinin sadece çalışma hakkını ve mesleki eğitim alma hakkını içeren kısımlara değil, bütün anayasada ve kanunlarda geçerlilik kazanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Azınlık gruplarının üyelerinin belirli bir iş alanına girmelerini sağlamak ve çalışma statülerini devam ettirmelerini sağlamak için geçmişte ayrımcılığa maruz kaldıkları iş alanlarında pozitif ayrımcılığa izin verilmesi de mümkün olabilir.