Analiz

Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye’deki Türkmen Varlığı

Çalışmamız literatür taraması, yetkili makamlardan bilgi toplama ve Türkmenlerle birebir görüşülerek ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışma üç temel konuya indirgenmiştir. İlk olarak Türkmenlerin toplumsal yapısı incelenmiş, Türkmen göçünün tarihsel ve toplumsal sebepleri, göç dönemleri, göç ve yerleşim bölgeleri, Türkmen kimliğine bağlılık ve asimile olma durumu, göç hareketlerinin devam seyri ve göç eden Türkmenlerin sayısal oranları ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, Türkmenlerin birlikte hareket edebilme potansiyelleri ve ülkedeki karar alma mekanizmaları açısında etkili olan/olabilecek Türkmen kuruluşları hakkında bir araştırma yapılmış, bu kuruluşlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca medyanın lobi faaliyetleri üzerindeki etkisi de göz önünde tutularak, Türkmen medya kuruluşları, Türkmenler hakkında çıkan kitap ve dergiler ile internet siteleri araştırılmış ve Türkmenlerin Türk medyasında ne ölçüde yer aldığı incelenmeye çalışılmıştır.